Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2016-11-22

 

PTS MARMAT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego ( nawijarki ) wg załączonego zapytania.

 

Jasin, 22.11. 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: dostawy środka trwałego – Nawijarka (maszyna do konfekcjonowania rur karbowanych w zwoje)

dla PTS „MARMAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

1.      Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „MARMAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

 

2.      Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI na podstawie Wytycznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2.Kredyt na innowacje technologiczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.      Rodzaj zamówienia: dostawa środka trwałego

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środka trwałego Nawijarka (maszyna do konfekcjonowania rur karbowanych w zwoje), realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2.Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej produkcję wyrobów o nowatorskiej konstrukcji – karbowanych rur osłonowych”.

 

5.      Kod CPV: 42997000-1– Maszyny do rurociągów

 

6.      Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

Nawijarka (maszyna do konfekcjonowania rur karbowanych w zwoje)

 

Dane techniczne:

- prędkość zwijania do 60 mb/min

- średnica zwijanej rury 16 do 50 mm

- możliwość nawijania zwojów od 10 do 100 mb (przy średnicy rury do 25 mm) rury o średnicy 32,40 i 50 mm zwijane w zwoje od 10 mb do 50 mb

- rura bandowana z możliwością owinięcia w folię w jednym cyklu produkcyjnym

- możliwość zwijania podczas jednego procesu produkcyjnego zwojów o różnej długości

- praca w pełnym cyklu automatycznym

- zapewnienie możliwości zdalnej kontroli i korekty oprogramowania

 

 

 

 

7.      Termin wykonania zamówienia:

·        Planowany termin podpisania umowy z dostawcą: 15.01.2017

·        Termin dostarczenia: nie później niż do 31.07.2017

·        Odbiór przedmiotu umowy nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

8.      Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dostawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także zasoby finansowe, oraz powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

 

9.      Zakres Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

10.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena (C)

55%

Okres gwarancji (w miesiącach) (G)

10%

Dostępność części zamiennych (Zam)

10%

Czas reakcji na zgłoszenie usterki (S)

5%

Energooszczędność - Zużycie energii elektrycznej (E)

10%

Czas dostawy (T)

10%

 

 

C: Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

G: Oferta o najdłuższym okresie gwarancji (liczonym w miesiącach) otrzymuje maksymalną ilość punktów za okres gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Zam: Oferta o najkrótszym czasie dostawy części zamiennych (liczonym w dniach roboczych od momentu dokonania zamówienia) otrzyma najwyższą liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

 

 

S: Oferta o najkrótszym czasie reakcji na zgłoszenie usterki (liczonym w dniach roboczych od momentu dokonania zgłoszenia) otrzyma najwyższą liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

E: Oferta o najwyższej energooszczędności tj. najniższym poziomie zużycia energii elektrycznej (liczonym w kW) otrzyma najwyższą liczbę punktów za energooszczędność, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów .

T: Oferta o najkrótszym czasie dostawy urządzenia (liczonym w miesiącach od terminu wskazanego jako termin rozpoczęcia realizacji dostawy w pkt. 7 niniejszego zapytania) otrzymuje maksymalną liczbę punktów za czas dostawy, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Należy ponadto uwzględnić, iż oferta wskazująca na czas dostawy przekraczający 31.07.2017 r. zostanie odrzucona.

 

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L):

L = C + G + Zam+ E+ S + T


Cena najniższa

C = ---------------------------------------- x 55 pkt

Cena oferty badanej
Liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej

G = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Największa liczba miesięcy
Najkrótszy czas dostawy (w dniach roboczych)

Zam = ------------------------------------------------------------------------ x 10 pkt

Czas dostawy (w dniach roboczych) w ofercie badanejNajkrótszy czas reakcji na zgłoszenie usterki (w dniach roboczych)

S = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt

Czas reakcji na zgłosz. usterki (w dniach roboczych) w ofercie badanejNajniższe zużycie energii

E = -------------------------------------------------------- x 10 pkt

Zużycie energii wg oferty badanej

 

 

Najkrótszy czas dostawy (w miesiącach)

C = ----------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Czas dostawy (w miesiącach) w ofercie badanej

 

 

 

 

11.  Termin ważności oferty

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 6 miesięcy od terminu wskazanego jako termin składania ofert.


12.  Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

·        datę przygotowania oferty,

·        nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do podpisywania ofert,

·        oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

13.  Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 na adres:

PTS MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 60-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: wojtkowiak@marmat.com.pl

 

14.  Pozostałe informacje

·         ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 90 dni od upływu terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych

·         oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

·         w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

15.  Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 

16.  Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje PTS MARMAT Sp. z o. o. do żadnego określonego działania:

1.      Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje PTS MARMAT Sp. z o. o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje PTS MARMAT Sp. z o. o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2.      PTS MARMAT Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 

 

3.      PTS MARMAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

4.      PTS MARMAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której wartość przekraczać będzie kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

 

17.  Osoba do kontaktu:

Piotr Wojtkowiak, Tel.61 817-33-83; e-mail: wojtkowiak@marmat.com.pl

 

 

 

……………………………….

( podpisy i pieczęcie)

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.