Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2017-03-10

Marmat zaprasza do składania ofert na wykonanie przez specjalistyczny podmiot badań w zakresie opracowania innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów wg zapytania ofertowego:

 

 

Jasin, 10 marca 2017 (nazwa i adres podmiotu do którego kierowane jest zapytanie)

 

 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe nr 01/2017 na wykonanie przez specjalistyczny podmiot badań w zakresie opracowania innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów

 

1.  Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

 

2.      Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trybie postępowania ofertowego na podstawie Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS nalata 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3.      Rodzaj zamówienia: zakup usług

4.      Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

5.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usług badawczych (badań przemysłowych i prac rozwojowych) w ramach projektu pt. „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów, w ramach Poddziałania 1.1.1 („Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

6.      Przedmiot zamówienia

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie znacząco udoskonalonego, innowacyjnego produktu.

Zakres prac:

Etap I (Prace nad surowcem - badania przemysłowe):

·       Zad. 1: Opracowanie składu mieszanki PVC do wytwarzania warstwy powierzchniowej zewnętrznej

·       Zad. 2: Opracowanie składu mieszanki PVC do wytwarzania warstwy powierzchniowej wewnętrznej

·       Zad. 3: Opracowanie składu mieszanki PVC do wytwarzania warstwy środkowej

·       Zad. 4: Badania trwałości trójwarstwowej struktury złożonej z tworzyw otrzymanych w zadaniach opisanych wyżej

 

Etap II (Prace laboratoryjne nad poszczególnymi komponentami udoskonalonego wyrobu - badania przemysłowe):

·       Zad. 1: Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych i spójności nowego wyrobu na prostych odcinkach rury oraz w obrębie kielichów i łuków oraz porównanie z cechami rury wytwarzanej według dotychczasowej technologii

·       Zad. 2: Modyfikacja składu surowca każdej z 3 warstw, jeśli wyniki przeprowadzonych badań kontrolnych wykażą taką konieczność

 

Etap III (Wytworzenie prototypowego wyrobu i badania właściwości prototypów w warunkach operacyjnych -prace rozwojowe):

·     Zad. 1: Testy wytrzymałościowe, ocena spójności międzywarstwowej prototypów

·     Zad. 2: Wprowadzenie ewentualnych korekt składu surowca

·     Zad. 3: Wspólne z Marmat wprowadzenie ewentualnych zmian do techniki wykonania kielichów i łuków

 

7.      Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji prac to 2 miesięcy od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2020, w tym:

- Etap 1: od 01.11.2017 do 30.09.2018

- Etap 2: od 01.10.2018 do 30.09.2019

- Etap 3: od 01.10.2019 do 31.03.2020

                Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie, w zależności od przebiegu prac.

8.      Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą przedłoży:

-        Wykaz co najmniej 2 prac badawczych zbliżonych tematycznie do zakresu niniejszego zamówienia

-        wykaz członków zespołu badawczego oraz opis ich kwalifikacji w celu potwierdzenia kompetencji zespołu w zakresie badań wytrzymałościowych i obliczeń przepływowych.

9.      Zakres Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.   Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów, niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

Spośród ofert spełniających ww. warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny opisanych poniżej:

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1. Cena (C)

90%

2. Termin płatności (w dniach) (T)

10%

 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę w kryterium nr 1, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Oferta o największej liczbie dni płatności od dnia wystawienia faktury uzyska maksymalną liczbę punktów w kryterium nr 2, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L): 

L = C + T

 

            Cena minimalna                                                       Termin płatności w dniach w ofercie badanej

C = ----------------------------- x 90 pkt                        T = --------------------------------------------------------------    x 10 pkt

         Cena oferty badanej                                                      Najdłuższy termin płatności w dniach

 

Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach 1-2 zostanie wybrana do realizacji, z zastrzeżeniem punktu 15.

11.   Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

·         datę przygotowania oferty,

·         nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

·         oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

·         do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 

           stanowiące    Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

·         do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków  stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

·         Do oferty należy załączyć wykaz co najmniej 2 prac badawczych zbliżonych tematycznie do zakresu niniejszego zamówieniaoraz wykaz członków zespołu badawczego i opis ich kwalifikacji w zakresie badań wytrzymałościowych i obliczeń przepływowych.

 

12.   Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15.00 na adres:

PTS MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres:manikowski@marmat.com.pl

Oferta przesłana drogą elektroniczną musi być podpisana i przysłana w fornie skanu.

 

13.   Pozostałe informacje

·         ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych

·         oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

·         w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

14.   Warunki dokonania zmiany umowy

·         Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących

          przepisów  prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

·         Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana czasu trwania etapów lub wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego lub z przebiegu prac B+R.

·         Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.

15.   Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o.
do żadnego określonego działania:

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2.PTS MARMAT sp. z o.o.nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. PTS MARMAT sp. z o.o.zastrzega sobie prawo w każdej chwili do odwołania procedury wyboru wykonawcy lub zmian całości lub części zapytania ofertowego.

16.   Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, Prezes Zarządu, e-mail: manikowski@marmat.com.pl, tel. 61 817 33 83

 

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Jednocześnie informujemy, że realizacja niniejszej usługi uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”, planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1.

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego –  Formularz ofertowy

                                                                   

 

………………………………                 miejscowość, data   

 

…………………………………………………….

Pieczątka nagłówkowa Oferenta

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2017 na wykonanie badań w zakresie opracowania innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów, składamy swoją ofertę.

 

1.       Oferujemy cenę za wykonanie w/w usług:

 

Etap I:

Zadanie 1:  …...……..PLN netto / …...……..PLN brutto

Zadanie 2: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Zadanie 3: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Zadanie 4: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Razem  Etap I: ……………

 

Etap II:

Zadanie 1: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Zadanie 2: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Razem  Etap II: ……………

 

Etap III:

         Zadanie 1:  …...……..PLN netto / …...……..PLN brutto

Zadanie 2: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Zadanie 3: …...……..PLN netto  / …...……..PLN brutto

Razem  Etap III: ……………

 

Łączna wartość oferty:   

              

…...……..PLN netto /  …...……..PLN brutto

 

2.       Oświadczamy, że:

a)       posiadamy możliwości merytoryczne, techniczne i potencjał badawczy umożliwiający wykonanie wyżej opisanej usługi;w załączeniu przedkładamy skład zespołu merytorycznego, który będzie zaangażowany w realizację zadań objętych niniejszą ofertą;

b)       zobowiązujemy się do wykonania usługi realizowanej w ramach Projektu samodzielnie, zgodnie z warunkami realizacji Projektu oraz zakresem usługi przedstawionym w Zapytaniu ofertowym

3.       Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni

4.       Termin płatności (w dniach): ……………………………

5.       Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:

 

 

………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

                                                                                                                                         …………………………………………………………..

                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta

 

 

 

 

...............................................................                                                                ................................, dnia ..................

    /pieczątka nagłówkowa Oferenta/                                                                           /miejscowość, data/

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot

 

……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

  Z poważaniem,

 

 

 

                                                       Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

 

 

 

 

 

 

...............................................................                                                       ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                                   (miejscowość, data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 

 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym, a mianowicie:

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, załączamy wykaz prac badawczych zbliżonych tematycznie do zakresu niniejszego zamówienia

3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załączamy wykaz członków zespołu badawczego wraz z opisem ich kwalifikacji

4) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.