Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2017-03-10

Marmat zaprasza do składania ofert dotyczących zatrudnienia kierownika naukowego projektu wg zapytania ofertowego

………..

Imię i nazwisko, adres  potencjalnego Oferenta

Jasin, 10 marca 2017

      Dotyczy:        Zapytanie ofertowe nr 02/2017

dotyczące zatrudnienia kierownika naukowego projektu „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”

 

1.       Zamawiający

 

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

 

2.       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji  Kierownika naukowego projektu „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”,

 

Zakres zadań Kierownika naukowego projektu:

-     czynny udział przy prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu

-     nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac badawczo-rozwojowych

-     koordynacja pracy pracowników i podwykonawcy, zaangażowanych w część badawczo-rozwojową

-     planowanie, inicjowanie, definiowanie wszelkich działań badawczo-rozwojowych w projekcie

-     sprawdzanie i korygowanie raportów i sprawozdań z działań badawczo-rozwojowych

 

3.       Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy:

          Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

-Posiadać wykształcenie wyższe, minimum doktor

    - Posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie prac

        badawczo-rozwojowych     wykonywanych dla przemysłu

- Posiadać przynajmniej 2 publikacje naukowe w dziedzinie projektu

 

4.       Rodzaj i czas trwania umowy

Umowa zlecenie w okresie 1.10.2017-30.04.2020 r. (31 miesięcy) w wymiarze ok. 20 godzin miesięcznie. Łącznie – ok 620 godzin w projekcie.

 

5.       Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów, niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

Spośród ofert spełniających ww. warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny opisanych poniżej:

Cena ofertowa – 90%

Termin płatności – 10%

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę w kryterium nr 1, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Oferta o największej liczbie dni płatności od dnia wystawienia rachunku uzyska maksymalną liczbę punktów w kryterium nr 2, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L): 

 

L = C + T

 

            Cena minimalna                                              Termin płatności w dniach w ofercie badanej

C = ----------------------------- x 90 pkt      T = ---------------------------------------------------------------  x 10 pkt

         Cena oferty badanej                                              Najdłuższy termin płatności w dniach

 

Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach 1-2 zostanie wybrana do realizacji, z zastrzeżeniem punktu 9.

 

6.       Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

-        datę przygotowania oferty

-        dane i adres Oferenta oraz powinna być podpisana przez Oferenta

-        oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

-        do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
          z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

7.     Miejsce oraz termin składania ofert

       Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 20 marca 2017 r. godz. 15.00 na adres:

PTS MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres:manikowski@marmat.com.pl

Oferta przesłana drogą elektroniczną musi być podpisana i przysłana w fornie skanu.

 

8.       Warunki dokonania zmiany umowy

·   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów    prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

·    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana czasu trwania etapów lub wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego lub z przebiegu prac B+R.

·       Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.

        9.       Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego
do żadnego określonego działania:

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PTS MARMATsp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2.PTS MARMAT sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. PTS MARMAT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do odwołania procedury wyboru wykonawcy lub zmian całości lub części zapytania ofertowego.

        10. Pozostałe informacje

-         ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego

-         oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-         w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

………………………………………………….

 

Jednocześnie informujemy, że realizacja niniejszego zamówieniauzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów” planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1.

    

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego –  Formularz oferty

                                                                   

 

………………………………                 miejscowość, data            

 

…………………………………………………….

Pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2017 dotyczące zatrudnienia kierownika naukowego projektu

 

1.       Oświadczam, że posiadam wymagane wykształcenie i doświadczenie:

 

1)      Posiadam wykształcenie ……………………………………………………… /proszę podać tytuł naukowy/;

2)      Posiadam…………………. lat doświadczenia w realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie prac badawczo-rozwojowych wykonywanych dla przemysłu

/proszę podać rok i zakres pracy/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)      Posiadam ……………….. publikacji naukowych w dziedzinie projektu

/wymienić wraz z rokiem/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Proponowane wynagrodzenie na umowę zlecenie w wymiarze 620 godz. -  ______ brutto PLN/godz.

3.       Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania usługi realizowanej w ramach Projektu samodzielnie, zgodnie z warunkami realizacji Projektu oraz zakresem usługi przedstawionym w Zapytaniu ofertowym

4.      Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni

 

 

 

………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

                                                                                                                                         …………………………………………………………..

                                                                                                                                          (podpis Zleceniobiorcy)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

 

 

 

 

...............................................................                                  ................................, dnia ..................

    /dane Wykonawcy/                                                                                              miejscowość, data/

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

 

Oświadczam, iż ja, niżej podpisany

 

……………………………………………………………………………………………………………

nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT Sp. z o.o.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

  Z poważaniem,

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.