Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2017-03-10

Marmat zaprasza do składania ofert dotyczących zatrudnienia pracownika naukowego wg zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

………..

Imię i nazwisko, adres  potencjalnego Oferenta

Jasin, 10 marca 2017

Dotyczy:              Zapytanie ofertowe nr 03/2017

dotyczące zatrudnienia pracownika naukowego projektu „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów

 

 1. Zamawiający

 

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego projektu Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów

 

                Zakres zadań Pracownika naukowego

- wsparcie kierownika naukowego projektu,

- czynny udział w pracach realizowanych przez zespół badawczy Marmat, w tym:

- konsultacje metodologiczne,

- przygotowanie opisów wykonywanych badań kolejnych etapów pracy obejmujące metodykę,

- zestawienia wyników i wstępne przygotowanie wniosków.

 

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać wykształcenie wyższe, minimum magisterskie
 • Posiadać przynajmniej 1 publikację naukową
 • Posiadać doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów NCBiR lub prac na rzecz przemysłu.

 

 1. Rodzaj i czas trwania umowy

Umowa zlecenie w okresie od 01.10.2017 do 30.04.2020 r. (31 miesięcy) w wymiarze:

- Etap I: ok. 50 godzin

- Etap II: ok. 50 godzin

- Etap III: ok. 100 godzin

Łącznie – 200 godzin w projekcie.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów, niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

Spośród ofert spełniających ww. warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny opisanych poniżej:

 • Cena ofertowa – 100%

Oferta o najniższej cenie zostanie wybrana do realizacji, z zastrzeżeniem punktu 9.

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty
  Oferta powinna zawierać następujące informacje:
 • datę przygotowania oferty
 • dane i adres Oferenta oraz powinna być podpisana przez Oferenta
 • oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 • do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 20 marca 2017 r. na adres:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl

Oferta przesłana drogą elektroniczną musi być podpisana i przysłana w fornie skanu.

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana czasu trwania etapów lub wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego lub z przebiegu prac B+R.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.

 

 

 1. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o.
do żadnego określonego działania:

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2. PTS MARMAT sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. PTS MARMAT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do odwołania procedury wyboru wykonawcy lub zmian całości lub części zapytania ofertowego.

 

 1. Pozostałe informacje
 • ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Marek Manikowski, Prezes Zarządu, email: manikowski@marmat.com.pl, tel. 61 817 33 83

 

………………………………………………….

 

Jednocześnie informujemy, że realizacja niniejszego zamówienia uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów” planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1.

    
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego –  Formularz oferty

                                                                   

 

………………………………                 miejscowość, data  

 

…………………………………………………….

Dane Oferenta

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/2017 dotyczące zatrudnienia pracownika naukowego projektu „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów

 

 1. Oświadczam, że posiadam wymagane wykształcenie i doświadczenie:

 

 1. Posiadam wykształcenie ……………………………………………………… /proszę podać tytuł naukowy/;
 2. Posiadam …………………. lat doświadczenia w realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie prac badawczo-rozwojowych wykonywanych dla przemysłu

/proszę podać rok i zakres pracy/

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Posiadam publikacje naukowe w dziedzinie projektu /wymienić wraz z rokiem/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………Proponowane wynagrodzenie na umowę zlecenie w wymiarze 200 godz. -  ______ brutto PLN/godz.

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania usługi realizowanej w ramach Projektu samodzielnie, zgodnie z warunkami realizacji Projektu oraz zakresem usługi przedstawionym w Zapytaniu ofertowym
 2. Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni

 

 

 

 

………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

                                                                                                         …………………………………………………………..

                                                                                                           (podpis Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta

 

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

    /dane Oferenta/                                                                              /miejscowość, data/

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

 

Oświadczam, iż ja /imię i nazwisko/

 

……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT sp z o.o.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

  Z poważaniem,

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Informacja uzupełniająca – Kod CPV

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.