Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2017-05-05

Firma Marmat zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego – Kostki formujące – wg zapytania ofertowego:

 

 

 

Jasin, 05.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dostawy środka trwałego –Kostki formujące dla PTS „MARMAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

1.    Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „MARMAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

 

2.   Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI na podstawie Wytycznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2.Kredyt na innowacje technologiczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.   Rodzaj zamówienia: dostawa środka trwałego

 

4.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środka trwałego Kostki formujące, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2.Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej produkcję wyrobów o nowatorskiej konstrukcji – karbowanych rur osłonowych”.

 

5.   Kod CPV:42142200-8 – Części elementów napędowych

 

6.   Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kostki formujące

 

Dane techniczne:

4 komplety o wymiarach

·         1 kpl – do wytwarzania rur o średnicy 16 i 32 mm

·         1 kpl – do wytwarzania rur o średnicy 20 i 25 mm

·         1 kpl – do wytwarzania rur o średnicy 40 mm

·         1 kpl – do wytwarzania rur o średnicy 50 mm

Wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  dostępną w PTS MARMAT Sp. z o.o.

 

 

7.   Termin wykonania zamówienia

·         Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w przeciągu 90 dni od terminu składania ofert

·         Termin dostarczenia: do 31.12.2017 ( oferta wskazująca na czas dostawy przekraczający 31.12.2017 zostanie odrzucona )

 

·         Odbiór przedmiotu umowy nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 

8.   Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dostawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także zasoby finansowe, oraz powinien  dysponować  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

 

9.   Zakres Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

10.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena (C)

60%

Okres gwarancji (w miesiącach)  (G)

20%

Dostępność części zamiennych ( Zam )

20%

 

C. Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

G. Oferta o najdłuższym okresie gwarancji (liczonym w miesiącach) otrzymuje maksymalną ilość punktów za okres gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Zam. Oferta o najkrótszym czasie dostawy części zamiennych (liczonym w dniach roboczych od momentu dokonania zamówienia) otrzyma najwyższą liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

 

Należy ponadto uwzględnić, iż oferta wskazująca na czas dostawy przekraczający 31.12.2017 zostanie odrzucona.

 

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L): 

 

L = C + G + Zam

 

 

Cena najniższa                           

C = ---------------------------------------- x 60 pkt   

 Cena oferty badanej                               

 

 

 

   Liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej

G = --------------------------------------------------------------- x 20 pkt

   Największa liczba miesięcy

 

 

 

                Najkrótszy czas dostawy (w dniach roboczych)

Zam = ------------------------------------------------------------------------ x 20 pkt

             Czas dostawy (w dniach roboczych) w ofercie badanej

 

 

 

11. Termin ważności oferty

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 6 miesięcy.

 

12.  Sposób przygotowania oferty
       Oferta powinna zawierać następujące informacje:

·        datę przygotowania oferty,

·        nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

·        oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

13.  Miejsce oraz termin składania ofert

 Oferta powinna być doręczona pocztą tradycyjną lub osobiście do dnia 26.05.2017 r.  na adres:

PTS MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 60-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: wojtkowiak@marmat.com.pl/ o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PTS Marmat Sp. zoo /

 

14.  Pozostałe informacje

·         ocena ofert zostanie dokonana w ciągu …90..dni od upływu terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych

·         oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

·         w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 

 

15. Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

Zamawiający przewiduje również możliwość zmian w umowie w przypadki zaistnienia tzw. siły wyższej.

 

16. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje PTS MARMAT  Sp. z o. o. do żadnego określonego działania:

1.    Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje PTS MARMAT Sp. z o. o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje PTS MARMAT Sp. z o. o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2.    PTS MARMAT Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3.    PTS MARMAT  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

4.    PTS MARMATSp. z o.o.zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której wartość przekraczać będzie kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

 

17. Osoby do kontaktu:

Piotr Wojtkowiak, Tel./ 61 817-33-83; e-mail: wojtkowiak@marmat.com.pl

 

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 

 

      ……………………………….

     ( podpisy i pieczęcie)

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

 

 ...............................................................                         ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                      (miejscowość, data)

Formularz oferty

 

Niniejszym oświadczam, że oferuję dostawę środka trwałego –Kostki formujące ( 4 kpl ) dla PTS MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z zapytaniem ofertowym:

 

1.       Nazwa i model urządzenia: …………………..

 

2.       Opis parametrów technicznych urządzenia[możliwe jest dołączenie opisu urządzenia w formie załącznika do oferty]:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.    Cena:

Waluta: PLN / EUR / USD / inna waluta – jaka: ………..… (proszę zaznaczyć właściwą)

 

Netto:                     ………..…..……

VAT (% i kwota ):    ………….…….

Brutto:                    ………………..

4.    Inne informacje:

 

a) Liczba miesięcy gwarancji: ……………

b) Czas dostawy części zamiennych (w dniach roboczych, licząc od momentu zamówienia): …………..

 

5.       Oświadczam, że:

a)  akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym;

b)  mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

c) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)termin ważności oferty: ……………………….. (jednak nie krócej niż 6 miesięcy od terminu wskazanego w pkt 13 Zapytania ofertowego).

 

 

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 

 

  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Dostawcy

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                      (miejscowość, data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot

 

……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT Sp. z o.o.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

                                                                                                         

 

           

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 

 

                                      Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

 

 

 

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                     (miejscowość, data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 

 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym,                               a mianowicie:

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 

Załączniki:

1. Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 do Zapytanie ofertowego - Oświadczenie Dostawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.