Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2017-08-17

Firma PTS Marmat Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na Wynajem urządzeń do celów badawczych wg. zapytania ofertowego

 

 

 

Jasin, 17.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie nr 06/2017)

 

Dotyczy: Wynajem urządzeń do celów badawczych

1)      Maszyna plastografometryczna

2)      Zmieniacz sit do PCV z ciągłą pracą

 

1.      Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

 

2.      Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 - 2020. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.      Rodzaj zamówienia: wynajem środków trwałych

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem środków trwałych, składające się z: maszyny plastografometrycznej oraz zmieniacza sit do PCV, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.

Tytuł Projektu: „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”.

 

5.      Kod CPV:

42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

 

6.      Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

 

1)      Maszyna plastografometryczna

Urządzenie plastografometryczne do badania żelowania PCW.

Maszyna ma być dostarczona i zainstalowania w trakcie etapu I (01.02.2018)

Czas najmu:

- etap I: 01.02.2018 – 30.09.2018 (8 miesięcy)

- etap II: 01.10.2018 – 30.09.2019 (12 miesięcy)

- etap III: 01.10.2019 – 31.03.2020 (6 miesięcy)

 Łącznie czas trwania najmu: 26 miesięcy.

 

2)      Zmieniacz sit do PCW

Automatyczny, ciągła praca zmieniacza sit, z pomiarem ciśnienia, temperatury pracy.

Urządzenie ma być dostarczone i zainstalowania w trakcie etapu I (01.02.2018)

Czas najmu:

- etap I: 01.02.2018 – 30.09.2018 (8 miesięcy)

- etap II: 01.10.2018 – 30.09.2019 (12 miesięcy)

- etap III: 01.10.2018 – 31.03.2020 (6 miesięcy)

Łącznie czas trwania najmu: 26 miesięcy.

 

7.      Termin wykonania zamówienia 1.02.2018 – 31.03.2020

 

8.      Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dostawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także zasoby finansowe, oraz powinien  dysponować  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz przedstawić wykaz zrealizowanych zamówień – co najmniej 1zamówienie w zakresie dostawy / najmu maszyn o wartości i parametrach zbliżonych do opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

9.      Zakres Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

10.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena (C)

80%

Czas reakcji serwisu (R), liczony w godzinach

20%

 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

Oferta o najkrótszym czasie reakcji serwisu w odpowiedzi na problemy techniczne otrzymuje maksymalną ilość punktów za czas reakcji serwisu, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

 

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L): 

L = C  + R

Cena najniższa

C = ------------------------------------------ x 80  pkt

Cena oferty badanej

 

Najkrótszy czas reakcji serwisu

R = ----------------------------------------------------- x 20  pkt

Czas reakcji serwisu w ofercie badanej

 

W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym (równa łączna liczba punktów za kryteria 1-2), Zamawiający dokona spośród nich wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

 

11.  Termin ważności oferty

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do 31.10.2017 r.

 

12.  Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

·        datę przygotowania oferty,

·        nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do składania ofert,

·        oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

13.  Miejsce oraz termin składania ofert

 Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 20.09.2017 r. na adres:

PTS MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl

W przypadku przesyłki pocztowej o dochowaniu ww. terminu decyduje data wpływu oferty do zamawiającego.

14.  Pozostałe informacje

·         nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych,

·         nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających,

·         ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 30 dni od upływu terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych

·         oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

·         w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

15.  Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

·         terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmian harmonogramu realizacji projektu przez Zamawiającego,

·         warunków płatności, pod warunkiem obustronnej, pisemnej zgody;

·         zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody NCBiR oraz za obustronną pisemną zgodą stron) 

Zamawiający przewiduje również możliwość zmian w umowie w przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej.

 

16.  Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT Sp. z o. o. do żadnego określonego działania:

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT Sp. z o. o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT Sp. z o. o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

1.PTS MARMAT Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

2. PTS MARMAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

3. PTS MARMAT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której wartość przekraczać będzie kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

 

17.  Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, tel. 510 101 272, e-mail: manikowski@marmat.com.pl

 

 

 

 

……………………….

  Piotr Wojtkowiak

Wiceprezes PTS MARMAT Sp. z o.o.

 

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

   Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (zam. nr 06/2017)

 

 

 

 ...............................................................                         ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                                                       (miejscowość, data)

 

Formularz oferty

 

Niniejszym oświadczam, że oferuję wynajem niżej wymienionych urządzeń dla PTS MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z zapytaniem ofertowym:

 

1.      Cena:

 

1)      Maszyna plastografometryczna:….. PLN netto / miesiąc x 26 miesięcy =  …… PLN netto

 

2)      Zmieniacz sit do PCW:….. PLN netto / miesiąc x 26 miesięcy =  …… PLN netto

 

 

Całkowita wartość 1-2:

 

..….……………    PLN/EUR/USD/ netto

………………..     PLN/EUR/USD/ VAT (……..%)                         

……….………      PLN/EUR/USD/ brutto

2.      Inne informacje:

a)      Czas reakcji serwisu: ………….. h

 

b)      Parametry techniczne wskazujące na pozytywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko i klimat:

- …………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

 

c)      potwierdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych zawartych w ofercie z parametrami technicznymi zawartymi w z zapytaniu ofertowym:

 

Przedmiot oferty:

Potwierdzam zgodność parametrów funkcjonalnych zawartych w ofercie z parametrami funkcjonalnymi zapytania ofertowego

1.     Maszyna plastografometryczna

TAK/NIE

2.     Zmieniacz sit do PCW

TAK/NIE

 

Uwagi (proszę opisać zakres różnic, w przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi „NIE” w tabeli wyżej):

………………………………..

…………………………………..

…………………………………….

 

3.      Oświadczam, że:

a)      akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym;

b)      mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

c)      nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      termin ważności oferty: ……………………….. (nie krócej niż do 31.10.2017 r.).

 

 

 

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 


 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Dostawcy

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                (miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot

 

……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT Sp. z o.o.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

1.        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

3.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

5.        pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.        pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

                                                                                                         

           

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

                 

 

 

                              

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

 

 

 

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                (miejscowość, data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 

 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym,                               a mianowicie:

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (zam. nr 06/2017)

2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Dostawcy

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.