Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2017-08-17

Firma PTS Marmat Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na Podwykonawstwo – zaprojektowanie i wykonanie prototypowych elementów urządzeń wg. zapytania ofertowego

 

 

 

Jasin, 17.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie nr 07/2017)

Dotyczy: Podwykonawstwo – zaprojektowanie i wykonanie prototypowych elementów urządzeń:

 

1)      Zaprojektowanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej fi 90

2)      Wykonanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej

3)      Zaprojektowanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego masy plastycznej

4)      Wykonanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego masy plastycznej

5)      Zaprojektowanie prototypowej głowicy trójwarstwowej

6)      Wykonanie prototypowej głowicy trójwarstwowej

 

1.      Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

 

2.      Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 - 2020. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.      Rodzaj zamówienia: podwykonawstwo

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest podwykonawstwo, składające się z: zaprojektowanie i wykonanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej, zaprojektowanie i wykonanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego masy plastycznej oraz zaprojektowanie i wykonanie prototypowej głowicy trójwarstwowej,  realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.

Tytuł Projektu: „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”.

 

5.      Kody CPV:

42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

 

6.      Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia::

1)      Zaprojektowanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej

Głowica ma być dostosowana do współpracy z wynajętą wytłaczarką dwuślimakową i pozwolić na wytworzenie rury paszowej fi90.

 

2)      Wykonanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej

Prototyp będzie przeznaczony do wytworzenia bazowej, jednowarstwowej rury do paszociągów fi 90 (do celów porównawczych). Materiał do wykonania prototypu zapewnia Wykonawca.

3)      Zaprojektowanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego

Zaprojektowanie prototypowego kompletu łopat do istniejącego mieszalnika umożliwi wykonanie właściwych narzędzi do mieszania nowych mieszanek PCW z włóknami lignocelulozowymi.

 

4)      Wykonanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego

Wykonanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego umożliwi wyprodukowanie mieszanek o założonych parametrach oraz umożliwi przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek tworzywa wytworzonego w warunkach przemysłowych.

Materiał do wykonania prototypu zapewnia Wykonawca.

5)      Zaprojektowanie prototypowej głowicy trójwarstwowej do rur fi90

Projekt ma umożliwić wykonanie głowicy trójwarstwowej.

Na bazie własności reologicznych zastosowanych tworzyw – wykonanie symulacji przepływu w kanałach głowicy.

Optymalizacja kształtu kanałów na bazie otrzymanych wyników symulacji przepływu.

 

6)      Wykonanie prototypowej głowicy trójwarstwowej

Prototypowa głowica będzie służyła do wyprodukowania udoskonalonego produktu – rury trójwarstwowej, oraz przeprowadzenia prac badawczych udoskonalonego produktu prototypowego. Produkt z nowego narzędzia musi sprostać nowym wymaganiom materiałowym i wytrzymałościowym.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia testu pracy głowicy

- przeprowadzenia optymalizacji wymiarów głowicy ze względu na masę oraz wytrzymałość

- wprowadzenia regulacji ciśnienia w kanale głowicy warstwy środowej rury.

Materiał do wykonania prototypu zapewnia wykonawca.

 

7.      Termin wykonania zamówienia

Zadania 1-4: 1.10.2017 – 30.04.2018 (etap I projektu)

Zadania 5-6: 01.10.2018-28.02.2019 (etap II projektu)

 

8.      Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dostawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także zasoby finansowe, oraz powinien  dysponować  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz przedstawić wykaz zamówień – co najmniej jedno zamówienie w zakresie zaprojektowania i wykonawstwa prototypowych narzędzi, o wartości i parametrach zbliżonych do opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

9.      Zakres Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

10.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena (C)

80%

Okres gwarancji (w miesiącach) (G), zawarty w cenie, bez dodatkowych opłat i warunków

20%

 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji (liczonym w miesiącach) otrzymuje maksymalną ilość punktów za okres gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

 

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L): 

L = C  +  G

Cena najniższa

C = ------------------------------------------ x 80  pkt

Cena oferty badanej

 

      Liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej

                                                     G = ------------------------------------------------------- x 20 pkt

`                                                                        Największa liczba miesięcy

W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym (równa łączna liczba punktów za kryteria 1-2), Zamawiający dokona spośród nich wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

 

11.  Termin ważności oferty

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do 31.10.2017 r.

 

12.  Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

·        datę przygotowania oferty,

·        nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do składania ofert,

·        oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

·        do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

13.  Miejsce oraz termin składania ofert

 Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 20.09.2017 r. na adres:

PTS MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl

W przypadku przesyłki pocztowej o dochowaniu ww. terminu decyduje data wpływu oferty do zamawiającego

14.  Pozostałe informacje

·         nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych,

·         nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających,

·         ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 30 dni od upływu terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych

·         oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

·         w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

15.  Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

·         terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmian harmonogramu realizacji projektu przez Zamawiającego,

·         warunków płatności, pod warunkiem obustronnej, pisemnej zgody;

·         zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody NCBiR oraz za obustronną pisemną zgodą stron) 

Zamawiający przewiduje również możliwość zmian w umowie w przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej.

 

16.  Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT Sp. z o. o. do żadnego określonego działania:

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT Sp. z o. o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PTS MARMAT Sp. z o. o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

1.PTS MARMAT Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

2. PTS MARMAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

3. PTS MARMAT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której wartość przekraczać będzie kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

 

17.  Osoba do kontaktu:

Marek Manikowski, tel. 510 101 272, e-mail: manikowski@marmat.com.pl

 

 

 

……………………….

  Piotr Wojtkowiak

Wiceprezes PTS MARMAT Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 

   Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (zam. nr 07/2017)

 

 

 

 ...............................................................                         ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                                             (miejscowość, data)

 

Formularz oferty

 

Niniejszym oświadczam, że oferuję podwykonawstwo niżej wymienionych narzędzi dla PTS MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z zapytaniem ofertowym:

 

1.      Cena:

 

1)      Zaprojektowanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej fi 90: ……………… PLN netto

2)      Wykonanie prototypowej głowicy i kalibratora do wykonania rury jednowarstwowej:

………… PLN netto

3)      Zaprojektowanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego masy plastycznej:

………… PLN netto

4)      Wykonanie prototypowego kompletu łopat do mieszalnika fluidyzacyjnego masy plastycznej: …………. PLN netto

5)      Zaprojektowanie prototypowej głowicy trójwarstwowej:

………….. PLN netto

6)      Wykonanie prototypowej głowicy trójwarstwowej:

………….. PLN netto

 

 

Całkowita wartość 1-6:

 

..….……………    PLN  netto

………………..     PLN  VAT (……..%)  

……….………      PLN brutto

2.      Inne informacje:

 

a)      Okres gwarancji ………….. m-cy

 

b)      Parametry techniczne wskazujące na pozytywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko i klimat:

- …………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

 

 

3.      Oświadczam, że:

a)      akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym;

b)      mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

c)      nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      termin ważności oferty: ……………………….. (nie krócej niż do 31.10.2017 r.).

 

 

 

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Dostawcy

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                (miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot

 

……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT Sp. z o.o.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

1.        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

3.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

5.        pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.        pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

                                                                                                         

           

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

                 

 

 

                              

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

 

 

 

 

 

 

...............................................................                          ................................, dnia ..................

(pieczątka nagłówkowa Dostawcy)                                                (miejscowość, data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 

 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym,                               a mianowicie:

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

         / podpis i pieczątka Dostawcy /

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (zam. nr 07/2017)

2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Dostawcy

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.