Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2015-12-04

Marmat zaprasza do składania ofert na stanowisko Inżynier Konstruktor w ramach projektu badawczo - rozwojowego

Jasin,04.12.2015 r.

………………………………………………………….

(nazwa i adres)


Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące stanowiska: Inżynier Konstruktor w ramach projektu badawczo-rozwojowego


 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz


 1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na stanowisko Inżyniera Konstruktora w ramach projektu badawczo-rozwojowego.

Zadaniem tej osoby będą prace w ramach etapu I i II:

 • zaprojektowanie i nadzór nad skonstruowaniem prototypowego układu uplastyczniającego do wytłaczarki surowca,

 • zaprojektowanie i nadzór nad skonstruowaniem prototypowego kompletu śmigieł do urządzenia do mieszania fluidyzacyjnego masy plastycznej,

 • zaprojektowanie i nadzór nad skonstruowaniem prototypowych narzędzi – form do uzyskania próbek konstrukcyjnych

 1. Wykształcenie:

 • wykształcenie co najmniej inż.

 • co najmniej 3 lata doświadczeń w zakresie projektowania konstrukcji i urządzeń w branży tworzyw sztucznych.


 1. Zatrudnienie

Konstruktor będzie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Szacowany czas pracy:

I etap - 200 godzin

II etap – 300 godzin

(liczba godzin w poszczególnych miesiącach wynikać będzie z ilości niezbędnej pracy w ramach wyżej opisanych zadań)

Okres zatrudnienia –

I etap - od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r.

II etap – od 01.03.2016 r. do 30.04.2017 r.

W przypadku zmiany terminu realizacji projektu, termin wykonania zadań zostanie uzgodniony przez strony odrębnym aneksem.


 1. Wymagane dokumenty:

 • Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana).


 1. Sposób przygotowania oferty
  Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • datę przygotowania oferty,

 • nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową lub własnoręczny podpis

 • oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

 • do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena ofertowa – 100%.


 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 21.12.2015 r. do godz. 15.00 na adres:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl


 1. Pozostałe informacje

 • ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 • w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 1. Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, Tel. 510 101 272 e-mail: manikowski@marmat.com.pl……………………………………….

Marek Manikowski,

Prezes PTS MARMAT Sp. z o.o.


 

 

 


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty……………………………… miejscowość, data

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu)


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2015 r. na stanowisko Inżyniera Konstruktora, składamy swoją ofertę.


 1. Oświadczam, iż posiadam wykształcenie: …………………………………………………

 2. Oświadczam, iż posiadam …….. lat doświadczeń zawodowych w zakresie projektowania konstrukcji i urządzeń w branży tworzyw sztucznych (opis: od-do, gdzie, opis zakresu zadań):

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...…….……………………..…………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….…….……….…....

 1. Oferowane wynagrodzenie:

I etap ………………………………………….. zł brutto / 1godz.

II etap …………………………………………… zł brutto / 1godz.

Czas wykonania I etap …………………. godz.

Czas wykonania II etap ………………… godz.

Razem wartość ………………… zł brutto

 1. Oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego z dn. 4.12.2015 r.

 2. gwarantuję wykonanie całości niniejszej oferty zgodnie z treścią Zapytania,

 3. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 5. w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

 6. Łączny miesięczny czas pracy, związany z niniejszym projektem oraz innymi zadaniami realizowanymi na rzecz innych pracodawców, nie przekroczy 276 godzin

 1. Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni


.………………………………………………

(podpis Oferenta) 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy............................................................... ................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość, data/


OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ


Oświadczam, iż ja, niżej podpisany


……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w mim imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS Marmat Sp. z o..o). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Z poważaniem,

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.