Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2015-12-04

Marmat zaprasza do składania ofert na wykonanie prototypowego kompletu śmigieł do urządzenia do mieszania fluidyzacyjnego masy plastycznej, wynajem sprzętu do badań próbek materiału, wynajem maszyn do badań wytrzymałościowych.

Jasin, 04.12.2015 r.

………………………………………………………….

(nazwa i adres jednostki Oferenta)


Dotyczy:

Zapytanie ofertowe na:

a) wykonanie prototypowego kompletu śmigieł do urządzenia do mieszania fluidyzacyjnego

masy plastycznej.

b) wynajem sprzętu do badań próbek materiału

c) wynajem maszyn do badań wytrzymałościowych


 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz


 1. Przedmiot zamówienia

a) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Wykonanie prototypowego kompletu śmigieł do urządzenia do mieszania fluidyzacyjnego masy plastycznej tj.:

Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie prototypowego kompletu śmigieł do urządzenia do mieszania fluidyzacyjnego masy plastycznej,


Zamawiający zapewnia materiały do budowy prototypowych elementów (stal)


Komplet powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

- które umożliwiają przetwórstwo mieszanek specjalnych z włóknem szklanym i tzw. masą łapaną

- dostosowane do maszyny GREIZ – TRUSIOMA


b) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sprzętu do badań próbek materiału:

- maszyna do badań plastografometrycznych i reologicznych

- zmieniacz sit

Urządzenia powinny spełniać następujące minimalne parametry:

- maszyna plastograf Brabendera

- zmieniacz sit – automatyczny , ciągły zmieniacz sit do PVC z pomiarem ciśnienia pracy


c) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem maszyn do badań wytrzymałościowych:

- maszyna do badania wytrzymałości na ściskanie

- maszyna do badania wytrzymałości udarnościowej


Urządzenia powinny spełniać następujące minimalne parametry:

- maszyna do badań wytrzymałości na ściskanie:

 • możliwość badania rozciągania i ściskania

 • maksymalna siła rozciągająca i ściskająca 200 kG

 • pomiar tensometryczny


- maszyna do badania wytrzymałości udarnościowej:

 • minimalny zakres pomiaru 10J


 1. Termin wykonania zamówienia:

a) 1.01.2016 - 31.05.2016

b) Etap I : 3 miesiące (1.03.2016 – 31.05.2016)

     Etap II : 5 miesięcy ( pomiędzy 1.06.2016 a 30.04.2017 – do uzgodnienia przed zakończeniem I etapu

     Etap III : 6 miesięcy (1.05.2017 – 31.10.2017)

c) Czas najmu:

Etap I : 3 miesiące (1.03.2016 – 31.05.2016)

Etap II : 5 miesięcy ( pomiędzy 1.06.2016 a 30.04.2017 – do uzgodnienia przed zakończeniem I etapu

Etap III : 6 miesięcy (1.05.2017 – 31.10.2017)


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena

100%


Oferta o najniższej cenie zostanie wybrana do realizacji


 1. Sposób przygotowania oferty
  Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • datę przygotowania oferty

 • nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 • cenę netto i brutto za usługę w rozbiciu na zadania ….

 • oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego


 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 21.12.2015 r. do godz. 15.00 na adres:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl


 1. Pozostałe informacje

 • ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego jako termin składania ofert.

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 1. Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, Tel. 510 101 272 e-mail: manikowski@marmat.com.pl


……………………………………….

Marek Manikowski,

Prezes PTS MARMAT Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty


……………………………… miejscowość, data


…………………………………………………….

Pieczątka nagłówkowa Wykonawcy


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2015 r. na:

a) wykonanie prototypowego kompletu śmigieł do urządzenia do mieszania fluidyzacyjnego

masy plastycznej.

b) wynajem sprzętu do badań próbek materiału

c) wynajem maszyn do badań wytrzymałościowych

składamy swoją ofertę.


 1. Opis usług (uszczegółowienia, uwagi, zastrzeżenia, propozycje):
 1. Oferujemy cenę za wykonanie w/w usługi:


a) …..…….. PLN netto

b) ………… PLN netto

c) …..…….. PLN netto


RAZEM …………………………..PLN netto

RAZEM …………………………..PLN VAT

RAZEM …………………………. PLN brutto


 1. Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni

 2. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:


………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy


............................................................... ................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość, data/OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃOświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot


……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS Marmat Sp. z o..o). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Z poważaniem,

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.