Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2015-12-04

Marmat zaprasza do składania ofert na wykonanie prototypowego układu uplastyczniającego do posiadanej wytłaczarki "Bausano", wykonanie prototypowego narzędzia (formy "łańcucha) do    uzyskania próbek konstrukcyjnych, wynajmu linii pilotażowej do wykonania próbek konstrukcyjnych wyrobu

Jasin, 04.12.2015 r.………………………………………………………….

(nazwa i adres jednostki oferenta)


Dotyczy: Zapytanie ofertowe na:

a) wykonanie prototypowego układu uplastyczniającego do posiadanej wytłaczarki "Bausano”.

b) wykonanie prototypowego narzędzia (formy „łańcucha”) do uzyskania próbek konstrukcyjnych

c) wynajem


 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz


 1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

a) Wykonanie prototypowego układu uplastyczniającego do posiadanej wytłaczarki "Bausano".

Do zadań Wykonawcy będzie należało zaprojektowanie i skonstruowanie prototypowego układu uplastyczniania.

Zamawiający zapewnia materiały do budowy prototypowych elementów (stal i materiał uszczelniający)


Układ powinien się składać ze ślimaków i cylindra, o następujących parametrach:

- które umożliwiają przetwórstwo mieszanek specjalnych z włóknem szklanym i tzw. „masą łapaną”


W ofercie należy zawrzeć koszty zakupu materiałów do prototypowego układu uplastyczniającego i wyodrębnić kwotę za tę pozycję oferty.


b) Wykonanie prototypowego narzędzia (formy „łańcucha”) do uzyskania próbek konstrukcyjnych

Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie prototypowego narzędzia, które będzie służyło wytworzeniu pierwszych próbnych partii krótkich odcinków rury, tj. próbek konstrukcyjnych do dalszych badań. Narzędzie do wytworzenia próbek – forma (tzw. „łańcuch) ma składać się z 80 elementów.


Zamawiający zapewnia materiały do budowy prototypowych elementów (stal)


c) Wynajem linii pilotażowej do wykonania próbek konstrukcyjnych wyrobu


Urządzenie powinno składać się z następujących elementów :

- wytłaczarki

- formierki

- urządzenia do chłodzenia wody

- dozownika do podawania tworzywa

- wanny chłodzącej


 1. Termin wykonania zamówienia:

a) 1.01.2016 - 31.05.2016

b) do 30.08.2016

c) Etap II : 6 miesięcy ( pomiędzy 1.06.2016 a 30.04.2017 – do uzgodnienia przed zakończeniem I etapu

    Etap III : 6 miesięcy (1.05.2017 – 31.10.2017)

Razem 12 miesięcy


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena

100%


Oferta o najniższej cenie zostanie wybrana do realizacji


 1. Sposób przygotowania oferty
  Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • datę przygotowania oferty

 • nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 • oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego


 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście do dnia 21.12.2015 r. do godz. 15.00 na adres:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl


 1. Pozostałe informacje

 • ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego jako termin składania zapytań ofertowych

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 1. Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, Tel. 510 101 272 e-mail: manikowski@marmat.com.pl


……………………………………….

Marek Manikowski,

Prezes PTS MARMAT Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty……………………………… miejscowość, data


…………………………………………………….

Pieczątka nagłówkowa WykonawcyW odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2015 r. na

a) wykonanie prototypowego układu uplastyczniającego do posiadanej wytłaczarki "Bausano”.

b) wykonanie prototypowego narzędzia (formy „łańcucha”) do uzyskania próbek konstrukcyjnych

c) wynajem

składamy swoją ofertę.


 1. Opis usług (uszczegółowienia, uwagi, zastrzeżenia, propozycje):


 1. Oferujemy cenę za wykonanie w/w usług:


a) …..…….. PLN netto

b) ………… PLN netto

c) …..…….. PLN netto


RAZEM …………………………..PLN netto

RAZEM …………………………..PLN VAT

RAZEM …………………………. PLN brutto


 1. Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni

 2. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:


………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy


............................................................... ................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość, data/OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃOświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot


……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS Marmat Sp. z o..o). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Z poważaniem,

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.