Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2015-07-15

Jasin, 15.07.2015

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie przez jednostkę naukową badań w zakresie opracowania technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi.


 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-060 Swarzędz


 1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie badań w zakresie opracowania technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi tj.:

 1. Badania możliwości wytwarzania i stosowania napełniacza lignocelulozowo-mineralnego z masy łapanej (NLM) do wytwarzania karbowanych przewodów PVC:

 2. Badania możliwości stosowania włókien szklanych z depozytem węglowym (WSDW) do wytwarzania karbowanych przewodów PVC,

 3. Opracowanie receptur i badania właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw PVC z udziałem NLM i WSDW.

 4. Ocena możliwości zastosowania wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi do wytwarzania przewodów karbowanych o ulepszonej konstrukcji.

 5. Przeprowadzenie badań fizykomechanicznych na próbkach konstrukcyjnych wykonanych przez Zamawiającego

 6. Badanie prototypowych wyrobów (rur karbowanych), wykonanych przez Zamawiającego na etapie prac rozwojowych. 1. Termin wykonania zamówienia:

Zadania 1-4: 1.12.2015-31.05.2016

Zadanie 5: 1.11.2016-30.04.2017

Zadanie 6: 1.11.2017-30.04.2018


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena ofertowa – 100%


 1. Sposób przygotowania oferty
  Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • datę przygotowania oferty

 • nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 • cenę netto i brutto za usługę w rozbiciu na Zadania 1-6

 • oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego


 1. Wymagania dla oferentów

Oferta może być złożona wyłącznie przez:

 • Uczelnię Publiczną,

 • Państwowy Instytut Badawczy

 • Instytut PAN,

 • inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.


 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą, osobiście do dnia 22.07.2015 r. do godz. 15.00 na adres:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-060 Swarzędz

lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl


 1. Pozostałe informacje

 • ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez PTS Marmat dofinansowania NCBiR w ramach PO IR 1.1.1


 1. Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, Tel. 510 101 272 e-mail: manikowski@marmat.com.plJednocześnie informujemy, że realizacja niniejszej usługi uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pod roboczą nazwą „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi”, planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 


……………………………………….

Marek Manikowski,

Prezes PTS MARMAT Sp. z o.o.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty……………………………… miejscowość, data


…………………………………………………….

Pieczątka nagłówkowa WykonawcyW odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2015 r. na wykonanie na wykonanie badań
w zakresie opracowania technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi, składamy swoją ofertę.


 1. Opis usług (ew. uszczegółowienie, uwagi, założenia):

  1. Badania możliwości wytwarzania i stosowania napełniacza lignocelulozowo-mineralnego z masy łapanej (NLM) do wytwarzania karbowanych przewodów PVC:

………………………………………………………………………………………………………………………………. … …. ……….. …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Badania możliwości stosowania włókien szklanych z depozytem węglowym (WSDW) do wytwarzania karbowanych przewodów PVC, 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. … …. ……….. …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Opracowanie receptur i badania właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw PVC z udziałem NLM i WSDW.

………………………………………………………………………………………………………………………………. … …. ……….. …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ocena możliwości zastosowania wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi do wytwarzania przewodów karbowanych o ulepszonej konstrukcji.

………………………………………………………………………………………………………………………………. … …. ……….. …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Przeprowadzenie badań fizykomechanicznych na próbkach konstrukcyjnych wykonanych przez Zamawiającego

………………………………………………………………………………………………………………………………. … …. ……….. …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Badanie prototypowych wyrobów (rur karbowanych), wykonanych przez Zamawiającego na etapie prac rozwojowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………. … …. ……….. …. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1. Oferujemy cenę za wykonanie w/w usług:


Zadanie 1: …...……..PLN netto ………..PLN brutto

Zadanie 2: …...……..PLN netto ………..PLN brutto

Zadanie 3: …...……..PLN netto ………..PLN brutto

Zadanie 4: …...……..PLN netto ………..PLN brutto

Zadanie 5: …...……..PLN netto ………..PLN brutto

Zadanie 6: …...……..PLN netto ………..PLN brutto


Łączna wartość oferty:


Zadania 1-6: …..…….. PLN netto, ..…….. PLN brutto


 1. Oświadczamy, że:

 1. jesteśmy uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
  o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

 2. posiadamy możliwości merytoryczne, techniczne i potencjał badawczy umożliwiający wykonanie wyżej opisanej usługi;

 3. zobowiązujemy się do wykonania usługi realizowanej w ramach Projektu samodzielnie, zgodnie z warunkami realizacji Projektu oraz zakresem usługi przedstawionym w Zapytaniu ofertowy

 4.  Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni
 5. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:

 

………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy............................................................... ................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość, data/
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 


Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie jednostka


……………………………………………………………………………………………………………

ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS Marmat Sp. z o..o). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Z poważaniem,Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.