Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2015-07-15

Jasin, 15.07.2015

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia kierownika naukowego projektu


 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o., Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-060 Swarzędz

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika naukowego projektu pod roboczą nazwą Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi”,


Zakres zadań Kierownika naukowego projektu:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac badawczo-rozwojowych

 • koordynacja pracy pracowników zaangażowanych w część badawczo-rozwojową

 • planowanie, inicjowanie, definiowanie wszelkich działań badawczo-rozwojowych w projekcie

 • sprawdzanie i korygowanie raportów i sprawozdań z działań badawczo-rozwojowych

 • przygotowanie materiałów do 3 publikacji naukowych/konferencji i nadzór nad ich opracowaniem


Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy:

Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać wykształcenie wyższe, minimum magisterskie

 • Posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie prac badawczo-rozwojowych wykonywanych dla przemysłu

 • Posiadać przynajmniej 2 publikacje naukowe w dziedzinie projektu


 1. Rodzaj i czas trwania umowy


Umowa zlecenie w okresie 1.12.2015-30.04.2018 r. w wymiarze 16-32 godzin miesięcznie, w zależności od etapu. Łącznie – ok 736 godzin w projekcie.


 1. Kryteria oceny ofert


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:

Cena ofertowa – 50% (max. 10pkt)

Tytuł naukowy – 50% (profesor 10pkt, doktor 5pkt., magister 0pkt.)

Łącznie max 20pkt.


 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • datę przygotowania oferty

 • dane i adres Oferenta oraz powinna być podpisana przez Oferenta

 • oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego


 1. Miejsce oraz termin składania ofert


Oferta powinna być doręczona pocztą, e-mailem (skan podpisanego dokumentu) lub osobiście do dnia 21.07.2015 r. do godz. 15.00 na adres:

PTS Marmat Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz


lub przesłana e-mail na adres: manikowski@marmat.com.pl


 1. Pozostałe informacje


 • ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

 • umowa zlecenie zostanie podpisana pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie w ramach PO IR 1.1.1 („Szybka ścieżka”).


 1. Osoby do kontaktu:

Marek Manikowski, Tel. 510 101 272 e-mail: manikowski@marmat.com.plJednocześnie informujemy, że realizacja niniejszej usługi uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pod roboczą nazwą „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi”, planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

……………………………………….

Marek Manikowski,

Prezes PTS MARMAT Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty


……………………………… miejscowość, data


…………………………………………………….

Pieczątka nagłówkowa Wykonawcy


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2015r. dotyczące zatrudnienia kierownika naukowego projektu


 1. Oświadczam, że posiadam wymagane wykształcenie i doświadczenie:


 1. Posiadam wykształcenie ……………………………………………………… /proszę podać tytuł naukowy/;

 2. Posiadam …………………. lat doświadczenia w realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie prac badawczo-rozwojowych wykonywanych dla przemysłu

/proszę podać rok i zakres pracy/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Posiadam ……………….. publikacji naukowych w dziedzinie projektu

/wymienić wraz z rokiem/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Proponowane wynagrodzenie na umowę zlecenie w wymiarze 736 godz. - ______ brutto PLN/godz.

 2. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania usługi realizowanej w ramach Projektu samodzielnie, zgodnie z warunkami realizacji Projektu oraz zakresem usługi przedstawionym w Zapytaniu ofertowym

 3. Okres ważności niniejszej oferty – 90 dni………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

…………………………………………………………..

(podpis Zleceniobiorcy)


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy............................................................... ................................, dnia ..................

/dane Wykonawcy/ miejscowość, data/


OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ


Oświadczam, iż ja, niżej podpisany


……………………………………………………………………………………………………………

nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (PTS MARMAT Sp. z o.o.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Z poważaniem,


Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.